!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelse

När du säljer din lägenhet måste köparen godkännas som medlem i föreningen innan köpet kan gå igenom.

Överlåtelsehandlingarna ska skickas till HSB Malmö för stämpling därefter skickas det vidare till vicevärden som registerar in godkännandet av ny medlem. Tänk på att skicka in överlåtelsehandlingarna i god tid (minimum 30 dagar) för att medlemskapet ska hinnas med att behandlas.

För att beviljas medlemskap gör föreningen en kreditupplysning, om det finns osäkerhet om betalningsförmåga krävs ett arbetsgivarintyg eller ett borgensmedgivande. När medlemskapet är godkänt bokas en tillsyn med mäklaren tillsammans med köpare, säljare och vicevärd. På tillsynen informeras alla parter om vad som gäller i föreningen. Samtidigt går man igenom lägenheten från  bostadsrättsföreningens perspektiv.

Syftet med tillsynen är att kontrollera de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för. De delar som köparen, dvs den nya bostadsrättsinnehavaren ansvarar för, framgår av Brf Ellstorps stadgar som finns under en annan flik i menyn till vänster.

Styrelsen rekomenderar att köparen anlitar en oberoende besiktningsman för kontroll av lägenhetens skick gällande det underhållsansvar som köparen övertar från säljaren.

Observera att en tillsyn inte är lika med en besiktning av lägenheten. 

 

Följande gäller vid en överlåtelse: 

§ 1. Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen betalas senast på angiven betalningsdag.

 

§2. Lägenhetens skick

Lägenheten övertas i befintligt skick. Överlåtaren svarar för att lägenheten på tillträdesdagen är utrymd och rengjord, samt att till lägenheten hörande utrymmen och förråd är avstädade.

Överlåtaren skall senast på tillträdesdagen bortforsla lös egendom som inte ingår i köpet.

Underlåter överlåtaren att göra detta, skall förvärvaren uppmana honom därtill. Om överlåtaren inte har vidtagit rättelse inom 14 dagar efter uppmaning, äger förvärvaren rätt att bortforsla egendomen på överlåtarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen. Företrädare för bostadsrättsföreningen får på överenskommen tid komma in i lägenheten för tillsyn av föreningens egendom.

Uppgift om lägenhetens yta grundas på senast gjorda uppmätning. Ytan kan ha förändrats därefter. HSB/bostadsrättsföreningen ansvarar inte för att angiven yta överensstämmer med verklig yta.

 

§3. Pantsättning och garanti.

Överlåtaren garanterar att bostadsrätten på tillträdesdagen inte är pantföreskriven.

Överlåtaren garanterar att dispositionsrätten ej heller i övrigt är inskränkt utöver vad som anges i detta avtal.

 

§4. Övertagande av rättigheter och skyldigheter.

Årsavgift och andra utgifter rörande bostadsrätten betalas av överlåtaren i den mån de avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av förvärvaren. Överlåtaren garanterar att han på tillträdesdagen inte har några skulder till föreningen i anledning av bostadsrättsförhållandet.Överlåtarens andel i föreningens fonder ingår i överlåtelsen.Om lägenheten eller del av denna är uthyrd skall överlåtaren - om inte annat överenskommits med förvärvaren - i behörig tid säga upp hyresgästen till avflyttning samt se till att avflyttningen sker före förvärvarens tillträde.

 

§5. Medlemskap i föreningen.

Förvärvaren ansöker härmed om medlemskap i bostadsrättsföreningen per tillträdesdatum med samma rättigheter och skyldigheter som överlåtaren. Förvärvaren är medveten om de rättigheter och skyldigheter som följer an medlemskapet.

Överlåtaren är medveten om att förvärvaren inte får flytta in i lägenheten innan styrelsen har fattat beslut om medlemskap i  bostadsrättsföreningen.

Överlåtarens och förvärvarens personuppgifter kommer att databehandlas och användas i HSB Skånes medlemsregister och bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Styrelsen kan för sin bedömning inhämta kreditupplysningar.

 

§6. Skadestånd.

Skulle part inte fullgöra sina åtagande enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosättande vara av betydelse, har motparten dessutom rätt att häva avtalet. Vid bedömning av denna ersättnings- och hävningsrätt skall beaktas extraordinära omständigheter, varöver avtalsparten ej kunnat råda.Vid förvärvarens avtalsbrott regleras överlåtarens ersättning i första hand ur erlagt handpenning. Överstiger överlåtarens skada handpenningen, är förvärvaren skyldig att genast erlägga mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen, skall mellanskillnaden återbetalas till förvärvaren.

 

§7. Medlemskap i HSB.

Förvärvaren/förvärvarna är informerade om att de skall ansöka om medlemskap i HSB Malmö och att betala en insats till HSB på 500 kr/person (återbetalas vid försäljning om utträde ur HSB Malmö begärs).

 

§8. Överlåtelseavgift.

Överlåtaren/överlåtarna är informerade om att bostadsrättsföreningen, enligt stadgarna, tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp.

 

§9. Pantsättningsavgift.

Pantsättning kallas det när en lägenhet lämnas som säkerhet för ett lån. Pantsättningsavgiften är 1% av gällande basbelopp och täcker bostadsrättsföreningens administrativa kostnader. Pantförskrivningen måste bl.a. noteras i lägenhetsförteckningen, så att  det framgår att lägenheten är pantförskriven.